ជំនួបសន្ទនាស្ដីពីក្រុមប្រឹក្សាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសេចក្ដីព្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២

ជំនួបសន្ទនាស្ដីពីក្រុមប្រឹក្សាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសេចក្ដីព្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Nguyen Sinh Hung

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧សីហា គណះកម្មាធិការ សេចក្ដីព្រាងធ្វើ​វិសោធន កម្ម រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ បានរៀបចំជំនួបសន្ទនាវិទ្យាសាស្ត្រ ស្ដីអំពី÷ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្ម
នុញ្ញក្នុង សេចក្ដីព្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ​១៩៩២​។ ក្រុមប្រឹក្សាររដ្ឋធ ម្មនុញ្ញ ជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារសំខាន់ៗ ជា​មួយបញ្ហាចំនួន៥ ដែលបានបន្តពិ
ភាក្សា  និងផ្តល់មតិ។ នោះគឺ÷ភាពចាំបាច់​នៃការបង្កើត មូលដ្ឋានទ្រឹស្ដី  រូបសណ្ឋាន អង្គការចាត់តាំង…។ល។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ​ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Nguyen
Sinh Hung បានលើកច្បាស់​ថា÷​ផ្លូវច្បាប់ខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាខ្លឹមសារដ៍សែនសំខាន់  ក្នុងការស្រាវជ្រាវ សុក្រិដ្ឋ សេចក្ដីព្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២។ ប្រធាន រដ្ឋសភាក៏បានស្នើបណ្ដាអ្នកជំនាញការ ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលយក និងមូល​មតិ ​​បន្ត ពិភាក្សាដើម្បីរួមចំណែកសុក្រិដ្ឋផ្លូវច្បាប់នៃក្រុមប្រឹក្សាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ