ជប៉ុនអនុម័តលើការចុះហត្ថលេខាលើ CPTPP

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៦ មិនា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានអនុម័តលើការចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនអន្តរមហាសមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មអន្តរអាស៊ី-ប៉ាស៊ី ហ្វិក (TPP)។

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៦ មិនា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានអនុម័តលើការចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនអន្តរមហាសមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មអន្តរអាស៊ី-ប៉ាស៊ី ហ្វិក (TPP)។ តាមផែនការ បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចូលរួម CPTPP ទាំង ១១ នឹង ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះនៅប្រទេសឈីលី នាថ្ងៃទី ៨ មិនា ខាងមុខ ដើម្បី កិច្ចព្រមព្រៀងមានសុពលភាពពីដើមឆ្នាំ ២០១៩៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ