ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច-មិនទុកឱ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវនៅពីក្រោយឡើយ

(VOVw

ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច-មិនទុកឱ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវនៅពីក្រោយឡើយ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា (VOV5)

orld)-សិក្ខាសាលា “ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច-មិនទុកឲ្យ
អ្នកណាងម្នាក់ដែលត្រូវនៅពីក្រោយឡើយ” បានរៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៦មេសា
នៅទីក្រុងហាណូយ។ ថ្លែងមតិក្នុងសិក្ខសាលានេះ លោក Le Son Hai អនុរដ្ឋមន្ត្រី និង
ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិបានឲ្យដឹងថា នាពេលកន្លងទៅ គណៈកម្មាធិ
ការជនជាតិនិងកំណត់ច្បាស់នូវភារកិច្ចស្នូលដូចជា បន្តពង្រឹងរបៀបរបប គោលន
យោបាយ ធានាថាជនជាតិទាំងអស់សមភាព ដោះស្រាយល្អទំនាក់ទំនង រវាងជន
ជាតិនានា ជួយគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងលើកកំពស់គុណភាពអប់រំបណ្តុះ បណ្តាល
គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្ស និងផ្តោតសំខាន់លើការកសាងជួរកម្មាភិ បាលជា
ជនជាតិភាគតិច ជនមានកិត្យនុភាពក្នុងសហគមន៍បណ្តាជនជាតិវៀត ណាម។
លោក Le Son Hai ជឿជាក់ថា ដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ បក្សនិង
រដ្ឋាភិបាល រួមទាំងការជួយឧបត្ថម្ភរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជា ជាតិ
 ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះ រាល់ខ្លឹមសា ដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍
ជនជាតិភាគតិចរបស់វៀតណាមនឹងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បង្កើត
គ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់អនុវត្តរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍និរន្តភាព រួមចំណែកសំខាន់ទៅ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសម្រាប់តំបន់ជនជាតិភាគតិចនាពេលខាង
មុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ