ជម្រុញផលិតកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងប្រទេស

(VOVWORLD) -ដើម្បីរក្សាឲ្យស្ថិរភាពទីផ្សារនិងគ្រប់គ្រងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបណ្តាខែចុងឆ្នាំនេះ ក្រសួងឧស្សាហពាណិច្ជកម្មវៀតណាមនឹងបន្តអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវការ ចលនា “ជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម” និងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការជម្រុញផលិតកម្មនិងអភិវិឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងប្រទេស។
ជម្រុញផលិតកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងប្រទេស - ảnh 1 រូបថតឧទាហរណ៍

ក្រៅពីនោះគប្បីមានភាពម្ចាស់ក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចែកចាយនិងកសិករនៅតំបន់ផលិតកសិផលដើម្បីជម្រុញការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស រួមទាំងពង្រីកទីផ្សារ នាំចេញជាពេសគឺប្រភេទកសិផល សាច់សត្វពាហនៈជាដើម។ ក្រៅពីនោះ គប្បី បង្កើនការអនុវត្តកម្មវិធីពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរួមចំណែកជម្រុះការប្រើប្រាស់ និងការទិញនៅលើទីផ្សារផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ