ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានទឹកតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានទឹកតំបន់ទន្លេមេគង្គ - ảnh 1
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានទឹកតំបន់ទន្លេមេគង្គ

(VOV)_នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា ​ស្ដីអំពី៖ ឱ
កាសប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងការផ្តួចផ្តើម
​គោលនយោបាយនានាសំរាប់វៀតណាម។ នៅទីនេះ លោក ​Jake Brunner អង្គការអភិ
រក្សធម្មជាតិអន្តរជាតិ (IUCN) សង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
ប្រភពទឹកក្នុងតំបន់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រវាងភាគីនានា នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ ដើរ
តួនាទីដ៏សែនសំខាន់ ដើម្បីនាំមកនូវ​ផលប្រយោជន៍សំរាប់ភាគីទាំងឡាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ