ជ្រួតជ្រាបអនុវត្តក្រមច្បាប់ព្រមហ្មទ័ណ្ឌនិងច្បាប់ទាក់ទងជាមួយព័ត៌មាន

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងយុត្តធម៌វៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទ online លើទូទាំងប្រទេសសំដៅជ្រួតជ្រាបការអនុវត្តក្រមច្បាប់ ព្រហ្មទ័ណ្ឌដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ និងច្បាប់ស្តីអំពីការ ទាក់ទងជាមួយព័ត៌មានដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។
ជ្រួតជ្រាបអនុវត្តក្រមច្បាប់ព្រមហ្មទ័ណ្ឌនិងច្បាប់ទាក់ទងជាមួយព័ត៌មាន  - ảnh 1 ជ្រួតជ្រាបអនុវត្តក្រមច្បាប់ព្រមហ្មទ័ណ្ឌនិងច្បាប់ទាក់ទងជាមួយព័ត៌មាន 

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងយុត្តធម៌វៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទ online លើទូទាំងប្រទេសសំដៅជ្រួតជ្រាបការអនុវត្តក្រមច្បាប់ ព្រហ្មទ័ណ្ឌដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ និងច្បាប់ស្តីអំពីការ ទាក់ទងជាមួយព័ត៌មានដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។ សន្និសីទឧទ្ទេសនាមអំពីខ្លឹមសារសារវ័ន្តនិងការកំណត់ថ្មីក្នុងក្រមច្បាប់ព្រហ្មទ័ណ្ឌនិង ច្បាប់ស្តីអំពីការទាក់ទងជាមួយព័ត៌មាន។ ក្រមច្បាប់ព្រហ្ម័ណ្ឌឆ្នាំ ២០១៥ មានខ្លឹសារ ថ្មីៗជាច្រើនដោយឈរលើស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីចំណេះដឹងដែលបង្ហាញច្បាស់នូវភាព មនុស្សធម៌ ព្រមទាំង បង្ហាញនូវស្មារតីប្តេជ្ញាតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសផងដែរ។ ចំពោះច្បាប់ស្តីពីការទាក់ទងជាមួយព័ត៌មាន ច្បាប់បានកំណត់គោលការណ៍ធានាសិទ្ធិ ទទួលព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋ សិទ្ធិនិងភារកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទាក់ទងជាមួយ ព័ត៌មានក៏ដូចជាការបើកចំហរព័ត៌មានដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ