ដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣នឹងមានអង្គភាពអាជីវកម្មចំនួន២២ទទួលអាទិភាពអំពីគយ

ដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣នឹងមានអង្គភាពអាជីវកម្មចំនួន២២ទទួលអាទិភាពអំពីគយ - ảnh 1
ដើម្បីទទួលបានអាទិភាពគយ អង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវឆ្លើយតប
នឹងលក្ខណៈមួយចំនួន (រូបថតៈ anninhthudo.vn)


(VOVworld)-តាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយវៀតណាមថា ពីឥឡូវដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣ នឹង
ទទួលស្គាល់បន្ថែមអង្គភាពអាជីវកម្មអាទិភាពធ្វើបែបបទគយ នាំចំនួនអង្គភាពអា ជីវកម្មដែលទទួលអាទិភាពនេះឡើងដល់២២អង្គភាព។ សំដៅនាំកម្មវិធី “អង្គភាព
អាជីវកម្មអាទិភាព” អនុវត្តដ៏ទូលំទូលាយជាង ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ របស់
អង្គភាពអាជីវកម្មជាង ជាពិសេសអង្គភាពអាជីវកម្មនាំចេញកសិល ជលផល ​អគ្គ នាយកដ្ឋានគយនឹងបញ្ចុះលក្ខណៈអំពីតម្លៃប្រាក់នាំចេញ។ តាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយ
ថា បន្ទាប់ពីរយៈពេល២ឆ្នាំអនុវត្តន៌ កម្មវិធីអង្គភាពអាជីវកម្មអាទិភាពនាំមកផលប្រ
យោជន៌ជាក់ស្តែងសម្រាប់ អង្គភាពអាជីវកម្ម ដូចជា បន្ថយពេលវេលា និងបន្ថយ
ការចំណាយ លើកលែងការពិនិត្យសំណុំបែបបទជាដើម។ចំពោះស្ថាប័នគយ ក៏
ទទួលបានផលប្រយោជន៌ ជាច្រើនពីការអនុវត្តន៌យន្តការនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ