ដោះស្រាយម៉ឹងម៉ាត់អ្នកនាំមុខមេគំនិតក្នុងបណ្ដាខ្សែជុញដូរបារីខុសច្បាប់

ដោះស្រាយម៉ឹងម៉ាត់អ្នកនាំមុខមេគំនិតក្នុងបណ្ដាខ្សែជុញដូរបារីខុសច្បាប់ - ảnh 1
ដោះស្រាយម៉ឹងម៉ាត់អ្នកនាំមុខមេគំនិតក្នុងបណ្ដាខ្សែជុញដូរបារីខុសច្បាប់ (VOV)


        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី២១ឧសភានៅទីស្ដីការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី
​វៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើអធិតីសន្និសីទ onlines បូកសរុប​ការងារ
អនុវត្តសារាចរណ៍លេខ៣០ឆ្នាំ២០១៤របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការ
បង្កើនការងារតស៊ូប្រឆាំងការជុញដូរបារីខុសច្បាប់។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen
Tan Dung បានចាត់ទុកថា ស្ថានភាពជុញដូរខុសច្បាប់កេងបន្លំ​ពាណិជ្ជកម្មផលិតកម្ម
ទំនិញក្លែងក្លាយនិងយាយរួមនិងជុញដូរបារីខុសច្បាប់និងយាយដោយឡែកនៅតែ
ធ្ងន់ធ្ងរស្មុគស្មាញបណ្ដាលឥទ្ធិពលអាក្រកទៅលើការ​អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃ
ប្រទេសជាតិ។ លោក Nguyen Tan Dung បានស្នើរ​ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងទីផ្សារជំរុញការ
ត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយម៉ឹងម៉ាត់ស្ថានភាពដាក់​លក់ទំនិញខុសច្បាប់ដោយចំហរ
លើទីផ្សារផ្សាភ្ជាប់នឹងលើកកំពស់សមត្ថភាព​សីលធម៍របស់កម្មាភិបាលដែលចូល
រួមបង្កាប្រឆាំងការជុញដូរខុសច្បាប់កេងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម​ផលិតកម្មទំនិញក្លែងក្លាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ