តាមជំនាញការរុស្សីថា វៀតណាមនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០១៧

តាមជំនាញការរុស្សីថា វៀតណាមនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
តាមជំនាញការរុស្សីថា វៀតណាមនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០១៧

(VOV)_ឆ្លើយបទសម្ភាសន៍របស់វិទ្យុSPUTNIK អ្នកជំនាញការរុស្សីជាច្រើនបាន
ព្យាកណ៍ថា ឆ្នាំរការនព្វស័ក២០១៧ នឹងជាឆ្នាំទទួលបានជោគជ័យចំពោះវៀតណាម។
តាមប្រធានកិត្តិយសសមាគមមិត្តភាពរុស្សី-វៀតណាមបានព្យាករណ៍ឆ្នាំ២០១៧នឹងជា
ឆ្នាំនាំមកនូវជោគជ័យថ្មី​សំរាប់ការអភិវឌ្ឈន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាម។លោក
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមនឹងជាគំរូសំរាប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងឡាយ ហើយ
បន្តឈរលំដាប់ជួរមុខក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
(អាស៊ាន)ក៍ដូចជាការរួមវិភាគទានយ៉ាងច្រើនជាងទៀតសំរាប់អភិវឌ្ឈន៍អង្គការនេះ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ