ត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ជនបទដោយភ្ជាប់ជាមួយការកសាងជនបទថ្មី”

(VOVWORLD) - ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue ប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈិមសម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិ បានព្រមព្រៀងការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ជនបទដោយភ្ជាប់ជាមួយការកសាងជនបទថ្មី”។

ពេលវេលារំពឹងទុកសម្រាប់សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនិងជួបធ្វើការជាមួយខេត្ត Lai Chau គឺចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃទី៦ឆ្នាំ២០១៨។ យោងតាមការិយាល័យសម្របសម្រួលជនបទថ្មីមជ្ឈិមបានឱ្យដឹងថា ក្រោយរយៈពេល ៧ ឆ្នាំមក ការកសាងជនបទថ្មីបានបង្កើតមុខមាត់ថ្មីមួយជាពិសេសគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កសិកម្មនៅភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីមួយចំនួននៅវៀតណាម។ ផ្ទុយទៅវិញវិស័យទេសច រណ៍កសិកម្មនឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករថ្មី ជម្រុញការអនុវត្តចលនាជនបទថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ