ត្រូវជំរុញខ្លាំងការងារពិគ្រោះយោបល់តម្រង់ទិសអាជិពសម្រាប់យុវជន

ត្រូវជំរុញខ្លាំងការងារពិគ្រោះយោបល់តម្រង់ទិសអាជិពសម្រាប់យុវជន - ảnh 1
ត្រូវជំរុញខ្លាំងការងារពិគ្រោះយោបល់តម្រង់ទិសអាជិពសម្រាប់យុវជន


(VOV)_អង្គការ សម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនត្រូវប្រមូលផ្តុំជំរុញខ្លាំងការងារ​ពិគ្រោះ
យោបល់តម្រង់ទិសអាជិពសំរាប់យុវជន ដែលក្នុងនោះ ក្រៅពីការ​ប្រមូលផ្តុំពិគ្រោះ
យោបល់សំរាប់សិស្ស​ គ្រូបង្រៀនត្រូវនៅពិគ្រោះយោបល់​ចំពោះ​ឪពុក ម្ដាយទៀត
ផង ដើម្បីពីនោះផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់សង្គមចំពោះបញ្ហារៀនសូត្រវិជ្ជាជីវះ 
និងការងារ។ នេះគឺជាបញ្ហាដែលបានដំណាងជាច្រើននាក់​បានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សា
នៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារ៦ឆ្នាំលាតត្រដាងអនុវត្ត​គំរោងផែនការ៖ ជួយ
ឧបត្ថម្ភយុវជនរៀនវិជ្ជាជីវះ និងបង្កើតអាជិព ដំណាក់​កាល ២០០៨-២០១៥ 
ដោយមជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនកម្មុយនីស្តហូ​ជីមិញ​នៅទីក្រុងហូជីមិញ
រៀបចំឡើង នាថ្ងៃទី២០ មករា។ ពង្រីករាល់លទ្ធផលដែល​ទទួលបាន នាពេល
ខាងមុខ មជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនកម្មុយនីស្តទីក្រុង​ហូជីមិញ បន្តរួមសហ
ការជាមួយក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច ​កសាងគំរោងផែនការ
ពិគ្រោះយោបល់តម្រង់ទិសអាជិពនិងឧទ្ទេសនាមការងារសំរាប់យុវជន ក្នុងដំ
ណាក់កាល ២០១៦-២០២០…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ