តំលៃប្រាក់នាំចេញជលផលវៀតណាមអាចហួសពី៦,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៣

តំលៃប្រាក់នាំចេញជលផលវៀតណាមអាចហួសពី៦,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៣ - ảnh 1
តំលៃប្រាក់នាំចេញជលផលវៀតណាមអាចហួសពី៦,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៣ (VOV)

        Vovworld-តាមសមាគមកែច្នៃនិងនាំចេញជលផលវៀតណាម (VASEP) បាន
ឲ្យ​ដឹង​ថា៖ ដោយសារការបង្កើនបរិមាណទំនិញបង្កងនាំចេញនិងការស្ដាររបស់មុខ​
ទំនិញ​ត្រីប្រានិងមឹក ការនាំចេញជលផលរបស់វៀតណាមក្នុងខែតុលាឆ្នាំ២០១៣​
ទទួល​៧៧៦លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជិត៣០%បើ​ប្រៀប​នឹង​រយៈ​ពេលដូច
គ្នានាឆ្នាំ២០១២ នាំតំលៃប្រាក់នាំចេញជលផលសរុបពីដើមឆ្នាំ​មក​ទទួល​បានជាង
៥,៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន៧,២%បើប្រៀបនឹងរយៈ​ពេល​ដូច​គ្នានាឆ្នាំ២០១២។
VASEP បានព្យាករណ៍ថា តំលៃប្រាក់នាំចេញ​ជលផល​ទូទាំង​ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៣
អាចទទួលបានជាង៦,៥ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិក កើន​ឡើង៥%បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ
២០១២៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ