ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជិមិញជួបប្រាស្រ័យជាមួយស្ថាប័នតំណាងបរទេស

(VOVworld)-ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំ២០១៧ នាយប់ថ្ងៃទី១៧មករា ថ្នាក់
 ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញបានជួបប្រាស្រ័យជាមួយស្ថាប័នតំណាងបរទេសប្រចាំនៅទី
ក្រុង។​ថ្លែងមតិក្នុងជំនួបនេះ លោក Nguyen Thanh Phong ប្រធានគណៈកម្មាធិការ
 ប្រជាជនទីក្រុងបានអះអាងថា កិច្ចការបរទេសបានរួមចំណែកសំខាន់ទៅក្នុងការ
 អភិវឌ្ឍន៍របស់ទីក្រុង។​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឆ្នាំ APEC វៀតណាម២០១៧ ទីក្រុងហូជី
មិញនឹងទទួលរៀបចំសន្និសីទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសន្និសីទសហគ្រាសធុនតូចនិង
មធ្យម។ ហើយទីក្រុងក៏មានបំណងសហការជាមួយដៃគូបរទេសដែលមានបទ
 ពិសោធន៍ ដើម្បីជម្រុញទីក្រុងហូជីមិញបន្តពង្រីកតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ប្រ
ទេសជាតិនិងឆាប់បានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលធំមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម
វិទ្យា សាស្ត្របច្ចេកវិទ្យារបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នាយ៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ