ទីក្រុងហូជីមិញជួយអង្គភាពអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោះស្រាយការលំបាក

ទីក្រុងហូជីមិញជួយអង្គភាពអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោះស្រាយការលំបាក - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៣មិថុនា ទីក្រុងហូជីមិញ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន និងមន្ទីរព័ត៌
មាន និងផ្សព្វផ្សាយទីក្រុង បានមានការជួបមុខជាមួយបណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុង វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសំដៅដោះស្រាយរាល់ការជំពាក់ជំពិនអំពីគោលនយោ
បាយ ហិរញ្ញាវត្ថុ ក៏ដូចជាបណ្តាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដើម្បីជំរុញបណ្តាសម្ម
ភាពវិនិយោគនិងអនុវត្តរាល់គំរោងការណ៌ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ លោក​Nguyen
Anh Tuan អនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងហូជី​មិញឲ្យដឹងថា៖

        “នាសព្វថ្ងៃ ក្នុងដំណាក់កាលលំបាកអំពីសេដ្ឋកិច្ច គឺអង្គភាពអាជីវកម្ម

ជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើន ក្នុងនោះមានប្រការ២ត្រូវធ្វើគឺរៀបចំឡើង

វិញរចនា សម្ព័ន្ធ ឲ្យសមស្របជាមួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ទី២ គឺរៀបចំឡើង

វិញរចនាសម្ព័ន្ធ ការងារខាងបុគ្គលិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ