ទីក្រុងហូជីមិញប្រមូលផ្តុំប្រភពកម្លំាងពីជនវៀតណាមនៅឯបរទេសក្នុងការវិនិយោគ

ទីក្រុងហូជីមិញប្រមូលផ្តុំប្រភពកម្លំាងពីជនវៀតណាមនៅឯបរទេសក្នុងការវិនិយោគ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា
(រូបថតៈ voh.com.vn)

(VOV)-“ពង្រិកប្រភពកម្លាំងពីជនវៀតណាមនៅឯបរទេសក្នុងការពន្លឿន ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាខ្លឹមសារនៃសិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំឡើងនា
ព្រឹកថ្ងៃទី ៨ មិថុនានៅទីក្រុងហូជីមិញរបស់វៀតណាម។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ បណ្តាដំណាងជាជនវៀតណាមនៅឯបរទេស បានផ្លាស់ប្តូរបណ្តាបញ្ហាអំពីគោល
នយោបាយទាក់ទិនដល់បែបបទរដ្ឋបាល ពន្ធគុយនៅវៀតណាមនិងស្នើទីក្រុង
ហូជីមិញមិនត្រឹមតែ ប្រមូលផ្តុំប្រភពទុនអំពីវិនិយោគប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវ
មានយន្តការប្រមូលផ្តុំ បានប្រភពធនធាន បញ្ញាវ័ន្តមករួមវិភាគទានសម្រាប់
ទីក្រុងទៀតផង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបង្កើតឲ្យបានគោលនយោ បាយតម្លាភាពជាងទៀតដើម្បីបង្កើនទំនុកទុកចិត្តឲ្យជនវៀតណាមនៅឯបរទេស មកវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសវិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ