ទីក្រុងហាយហ្វុងប្រមូលផ្តុំអនុវត្តន៌រាល់គំរោងការណ៌ស្នូល

  ទីក្រុងហាយហ្វុងប្រមូលផ្តុំអនុវត្តន៌រាល់គំរោងការណ៌ស្នូល - ảnh 1
  អនុប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Thi Kim Nganជួបធ្វើការជាមួយ
អចិន្ត្រៃយ៌គណៈកម្មាធិការបក្ស ទីក្រុងហាយហ្វង
(រូបថតៈbaohaiphong.com.vn )


(VOVworld)-នាពេលរសៀលថ្ងៃទី២២សីហា អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក
ស្រី​ Nguyen Thi Kim Ngan បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយអចិន្ត្រៃយ៌គណៈកម្មាធិការ
បក្ស ទីក្រុងហាយហ្វងស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារសំរាប់ត្រៀមរៀបចំបូកសរុប
រយៈពេល១០ឆ្នាំ អនុវត្តន៌សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ៣២របស់ការិយាល័យនយោបាយ
(នីតិកាលទី៩) ស្តីអំពី “ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៌ទីក្រុងហាហ្វង ក្នុងសម័យឧ្សាហូប
នីយកម្ម និងទំនើបភាវូបនីយកម្ម”។ ក្នុងជំនួបធ្វើការ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី
Nguyen Thi Kim Ngan បានលើកច្បាស់ថា សេចក្តី សម្រេចចិត្តលេខ ៣២ ជាសេច
ក្តីសម្រេចសំខាន់ ជួយទីក្រុងហាហ្វុងមានជំហាន លោតផ្លោះក្នុងការអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋ
កិច្ចសង្គម។ អំពីកាអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋកិច្ច អនុប្រធាន រដ្ឋសភា Nguyen Thi Kim Ngan បានសំណូមពរទីក្រុងហាយហ្វង​​ ត្រូវប្រមូល ផ្តុំរាល់ប្រភពកម្លាំង ដើម្បីអនុវត្តដាច
ស្រេចរាល់គំរោងការស្នូលនិងប្រមូលផ្តុំទៅលើបណ្តាគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដូច
ជាអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ អាកាស​ចរណ៌ និងទេសចរណ៌៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ