ទីក្រុងហូ ជីមីញកសាងពិសោធន៍រូបសសណ្ឋានថែទាំកុមារជាប់មេរោគHIV-AIDS

​​​​​​​​​​​​​​​​                      

ទីក្រុងហូ ជីមីញកសាងពិសោធន៍រូបសសណ្ឋានថែទាំកុមារជាប់មេរោគHIV-AIDS - ảnh 1
រូបថត អិនធឺណែត

Vovworld- ការកសាងពិសោធន៍រូបសសណ្ឋានថែទាំកុមារជាប់មេរោគHIV-AIDSគឺជាទិសដៅ១ដែលបានទីក្រុងហូជីមីញនាំចេញនៅសិក្ខាសាលា១នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣មករា
នៅទីក្រុង។គណះកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោងការណ៍មិត្តរបស់កុមារនៃទីក្រុងនិងអង្គការ
UNICEFប្រចាំនៅវៀតណាមសហការអនុវត្តកម្មវិធីនេះ។លោកស្រីLe Hong Loan
ប្រធានកម្មវិធីUNICEFប្រចាំនៅវៀតណាមចាត់ទុកថា៖ទីក្រុងត្រូវ​បង្កើនការវិនិយោគ
ទុននិងមានគោលនយោបាយស្តីពីការងារគាំពារកុមារជាពិសេសគឺសេវាកម្មបន្ទាន់
សំរាប់ក្រុមកុមារងាយរ​ងគ្រោះ។ការដែលទីក្រុងកសាងរូបសសណ្ឋាននេះគឺចាំបាច់
ណាស់។លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា៖“ យើ​ងខ្ញុំប្រមូលផ្តុំទៅលើការជួយឧបត្ថម្ភទីក្រុ​ង
ក្នុងការងារគាំពារកុមារលើគ្រប់ជ្រុ​ងជ្រោយមានវិធានការបង្ការយ៉ាងឆាប់ៗនិងជួយ
កុមារសម្របខ្លួនក្នុងសហគមន៍។ការជួយកុមារដែលត្រូវធ្វើទារុណ្ឋកម្ម នឹងជាភារកិច្ច
ស្នូលរបស់យើងខ្ញុំ   ៕  “

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ