ទីក្រុង ហូជីមិញចាប់ផ្តើម យុទ្ធនាការនិទាឃៈរដូវស្ម័គ្រចិត្ត ឆ្នាំ២០១៥

ទីក្រុង ហូជីមិញចាប់ផ្តើម យុទ្ធនាការនិទាឃៈរដូវស្ម័គ្រចិត្ត  ឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
យុទ្ធនាការនិទាឃៈរដូវស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំ២០១៥នៅទីក្រងហូជីមិញ (VOV)

        Vovworld-ទីក្រុង ហូជីមិញចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការនិទាឃៈរដូវស្ម័គ្រចិត្ត ឆ្នាំ២០១៥
និទាឃៈរដូវស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំ២០១៥​ដោយទាក់តាញការចូលរួមរបស់និស្សិតជិត២៥០០
នាក់មកពីមហាវិត្យាល័យសាលាជាន់ខ្ពស់លើភូមិ​សាស្ត្រ។​យុទ្ធនាការឆ្នាំនេះបាន
ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥មករាដល់ថ្ងៃទី១៨គុម្ភៈ​នៅស្រុកជាយក្រុងចំនួន៥ ឃុំ
កសាងជនបទថ្មីនានា។ យុទ្ធនាការនិទាឃៈរដូវ​ស្ម័គ្រចិត្តរួមមានសកម្មភាពកម្មវិធី
បុណ្យតេតមិត្តភក្តិ ចេករំលែកនិទាឃៈរដូវ និទាឃៈរដូវយុទ្ធជនជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ