ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់វៀតណាមនឹងទទួលបាន ១ លានលានដុងនាឆ្នាំ ២០១៩

(VOVWORLD) - ទ្រង់ទ្រាយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់វៀតណាមជានិច្ចកាលមានកំណើន យ៉ាងខ្លាំង ពីកំរិត ៦៤៦ ពាន់លានដុងនាឆ្នាំ ២០១៦ ដល់កំរិត ១ លានលានដុង នាឆ្នាំ ២០១៩ ដោយមានកំណើនធម្យមជាប្រចាំឆ្នាំនៅកំរិត ២៩% ឆ្នាំ។ 
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់វៀតណាមនឹងទទួលបាន ១ លានលានដុងនាឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 1 ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់វៀតណាមនឹងទទួលបាន ១ លានលានដុងនាឆ្នាំ ២០១៩

ទ្រង់ទ្រាយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់វៀតណាមជានិច្ចកាលមានកំណើន យ៉ាងខ្លាំង ពីកំរិត ៦៤៦ ពាន់លានដុងនាឆ្នាំ ២០១៦ ដល់កំរិត ១ លានលានដុង នាឆ្នាំ ២០១៩ ដោយមានកំណើនធម្យមជាប្រចាំឆ្នាំនៅកំរិត ២៩% ឆ្នាំ។ តាម បណ្ឌិត Can Van Luc អ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនគារថា៖ ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់ដ៏និរន្តរភាព គប្បីមានវិធានការមានចរិត លក្ខណៈព្រមៗគ្នា។

        «យើងគប្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ប្រជាជន របស់សហគ្រាស របស់សង្គម ចំពោះកម្ចីប្រើប្រាស់។ យើងគប្បីបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតនូវចំណេះដឹងក៏ដូច ជាតួនាទីនៃការកម្ចីប្រើប្រាស់។ វៀតណាមគប្បីមានយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអំពីការ អភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដូចជាការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងក៏ត្រូវ សុក្រិតក្របខ័ណ្ឌគត្តិយុត្តិអំពីកម្ចីការប្រើប្រាស់ផងដែរ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ