ទ្រឹស្តីអំពីការងារនារីនៅវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពថ្មី

ទ្រឹស្តីអំពីការងារនារីនៅវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពថ្មី - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៦ខែមករានៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធសមាគមនារីវៀត
 ណាមបានរួមសហការជាមួយទស្សនវដ្តីកុម្មុយនិស្តរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី “បញ្ហា
ទ្រឹស្តីអំពីកិច្ចការនារីនៅវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពថ្មី”។​សិក្ខាសាលានេះ សំដៅបុក
សរុបជំហានដំបូងចំពោះរាល់បញ្ហាទ្រឹស្តី ស្តីពីកិច្ចការនារី ការប្រគល់សិទ្ធិសម្រាប់
នារី វិភាគនូវទស្សនៈ គោលនយោបាយអំពីកិច្ចការនារី ជាពិសេសជម្រុញការចូល
រួមរបស់នារីលើគ្រប់វិស័យ។

        នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ​តំណាងចូលរួមបានវិភាគនូវមូលដ្ឋានទឹ្រស្តីនិងបូក
សរុបខ្លឹមសារជាក់ស្តែងសម្រាប់កិច្ចការនារី ដែលក្នុងនោះមានទ្រឹស្តីអំពីនារីនិងកិច្ច
 ការរបស់នារី ស្ថានភាពជាក់ស្តែងជះឥទ្ធិពលទៅលើសំណូមពរផ្លាស់ប្តូរថ្មីការងារ
 របស់សមាគមនារី និងខ្លឹមសាជាក់ស្តែងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានលើកយកមកវិភាគ
 និងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យក្លាយទៅជាទ្រឹស្តី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ