ទិវាថ្ងៃអាទិត្យបៃតងរួមចំណែកលើកកម្ពស់មនសិការការពារបរស្ថានចំពោះយុវជន

(VOVWORLD) -ចាប់ពីខែមិនា ដល់ ដំណាច់ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៨ មជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញបានបំផុសឲ្យខេត្ត  និងសម្ព័ន្ធយុវជនចំណុះអង្គការនានា រៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យបៃតងនៅទូទាំងប្រទេស ជាក់ស្ដែងគឺនៅតាមទីប្រជុំជន រោងចក្រ ស្ថាប័ន និងសាលារៀន។ 
ទិវាថ្ងៃអាទិត្យបៃតងរួមចំណែកលើកកម្ពស់មនសិការការពារបរស្ថានចំពោះយុវជន - ảnh 1 ទិវាថ្ងៃអាទិត្យបៃតងរួមចំណែកលើកកម្ពស់មនសិការការពារបរស្ថានចំពោះយុវជន

ចាប់ពីខែមិនា ដល់ ដំណាច់ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៨ មជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញបានបំផុសឲ្យខេត្ត  និងសម្ព័ន្ធយុវជនចំណុះអង្គការនានា រៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យបៃតងនៅទូទាំងប្រទេស ជាក់ស្ដែងគឺនៅតាមទីប្រជុំជន រោងចក្រ ស្ថាប័ន និងសាលារៀន។ ពេលវេលារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋាននីមួយៗ។ ខេត្តនីមួយៗនឹងជ្រើសរើសការរៀបចំថ្ងៃអាទិត្យបៃតងតាមខែនីមួយក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

ទិវាថ្ងៃអាទិត្យបៃតង បានប្រមូលផ្ដុំក្នុងសកម្មភាពឃោសនាការពាបរិស្ថានទប់ទល់នឹងបម្រែម្រូលអាកាសធាតុ ចំពោះយុវជន និងប្រជាជន និងអនុវត្តន៍សកម្មភាពការពារបរិស្ថានជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រួបសណ្ឋានសាលារៀនអរិយធម៌ - បៃតង - អនាម័យ - ស្អាត និងសួនឧទ្យាននៅតាមសាលារៀនជាដើម គឺជាសកម្មភាពខំខាន់ ដែលសម្ព័ន្ធយុវជននៅតាមសលារៀបប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តន៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ