ទិវាឧតុនិយមពិភពលោកថ្ងៃទី ២៣ មិនា ៖ ពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ទប់ទល់នឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) - នេះជាសារក្នុងឱកាសរំលឹកខួបទិវាឧតុ និយមពិភពលោកថ្ងៃទី ២៣ មិនា (WMO)។ 
ទិវាឧតុនិយមពិភពលោកថ្ងៃទី ២៣ មិនា ៖ ពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ទប់ទល់នឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ - ảnh 1 ទិវាឧតុនិយមពិភពលោកថ្ងៃទី ២៣ មិនា ៖ ពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ទប់ទល់នឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

«ពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុនិងធ្វើ សកម្មភាពឆ្លាតជាមួយអាកាសធាតុ»។ នេះជាសារក្នុងឱកាសរំលឹកខួបទិវាឧតុនិយមពិភពលោកថ្ងៃទី ២៣ មិនា (WMO)។ ប្រធានបទឆ្នាំនេះឆ្ពោះទៅល្បឿន និងភាពជាក់លាក់ក្នុងការវិភាគនិងការព្យាករណ៍ឧតុនិយម ពីនោះ ម្ចាស់ការ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ។ ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែង ទិវាឧុតនិយមពិភពលោក ប្រទេសជាសមាជិកទាំងឡាយនៃអង្គការឧុតនិយម ពិភពលោកនឹងអនុវត្តសារពោលខាងលើសំដៅគាំទ្ររបៀបវារៈអន្តរជាតិស្តីពី ការអភិឌ្ឍន៍និរន្តរភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយគ្រោះធម្មជាតិ ហើយបន្សាំនឹង បំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ