ធនាគារពិភពលោកផ្ដល់កញ្ចប់ឥណទានដើមដំបូងជួយឧបត្ថម្ភការកែទម្រង់របៀបរបបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនគរប្រកបដោយចីរភាពនៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) - កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាសំដៅជួយឧបត្ថម្ភដល់កំណែទម្រង់លើវិស័យសំ ខាន់នានាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងហូជីមិញ រួមមានវិស័យ រៀបចំដែនដី គ្រប់គ្រង ថវិកា គ្រប់គ្រងសំរាម កាកសំណល់ ចរាចរណ៍ សាធារណៈ និងសមត្ថភាពប្រកួត ប្រជែងសេដ្ឋកិច្ច។ 

  នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តលើកញ្ចប់ឥណទាន ក្នុងតម្លៃ១២៥ លានដុល្លាអាមេរិកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទីក្រុងហូជីមិញ កែទម្រង់មូល ដ្ឋានគ្រឹះនៃរបៀបរបប បម្រើការអភិវឌ្ឍនគរប្រកបដោយចីរភាព។ នេះជាកម្មវិធី ផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដើមដំបូងរបស់ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់នៅវៀតណាម។

        កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាសំដៅជួយឧបត្ថម្ភដល់កំណែទម្រង់លើវិស័យសំ ខាន់នានាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងហូជីមិញ រួមមានវិស័យ រៀបចំដែនដី គ្រប់គ្រង ថវិកា គ្រប់គ្រងសំរាម កាកសំណល់ ចរាចរណ៍ សាធារណៈ និងសមត្ថភាពប្រកួត ប្រជែងសេដ្ឋកិច្ច។ គោលដៅនៃកម្មវិធីនេះគឺការលុបចោលរបាំងជំពាក់ជំពិន នានាក្នុងរបៀបរបបដើម្បីបង្កលក្ខណៈអោយទីក្រុងហូជីមិញដោះស្រាយការ សាកល្បងជាបន្ទាន់លើវិស័យគ្រប់គ្រងនគរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ