ធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រកាស​របាយការណ៍​ស្ដីពីស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើត - ប៉ាស៊ីហ្វិក

(VOVWORLD) -តាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ អាស៊ីខាងកើត - ប៉ាស៊ីហ្វិក បានឲ្យដឹងថា ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបន្តទទួលបានសមិទ្ធិផលដ៏ល្អប្រសើរ។

 នាថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា ធនាគារពិភពលោក (WB) បានប្រកាសរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ អាស៊ីខាងកើត - ប៉ាស៊ីហ្វិក។

តាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ អាស៊ីខាងកើត - ប៉ាស៊ីហ្វិក បានឲ្យដឹងថា ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបន្តទទួលបានសមិទ្ធិផលដ៏ល្អប្រសើរ។ កំណើនខ្ពស់បាននាំមកនូវការងារធ្វើ បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងនាំមកនូវលទ្ធផលអំពី សុខុមាលភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យថាទស្សន៍រយៈពេលមធ្យមរបស់វៀតណាមបន្តបានកែលម្អ។ តាមការប៉ានស្ថានថា កំណើន GDP នឹងទទួលបាន 6,8% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨។

ស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការបរទេសនោះ ស្ថានភាពថវិការត្រូវបានពង្រឹង ហើយគ្រោងនឹងអាចគ្រប់គ្រងបាន បំណុលសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើការព្យាករណ៍ផដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ