ធានាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំ

ធានាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំ - ảnh 1
ធានាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំ

          (VOV)_សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ ២០១០ ត្រូវ
បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាហើយចេញផ្សាយ នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា ដោយ​សង្កត់ធ្ងន់ទៅ
លើការធានាអត្រាប្តូរប្រាក់ និងទូទាត់របស់ប្រព័ន្ធធនាគារ មិនបានបង្កើនតំលៃអគ្គីស
នី តំលៃសេវាកម្មសុខាភិបាល ក្នុងរយៈពេល២ខែចុងឆ្នាំ២០១៦។តាមនោះ រដ្ឋាភិបាល
បានប្រគល់អោយគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នតំបន់ត្រូវប្រមូល​ផ្តុំ កែលំអរបរិស្ថានអាជីវកម្ម 
និងលើកកំពស់កម្លាំងប្រកួតប្រជែង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ