ធ្យូងជាង២៨ពាន់តោនបានមកដល់កំពង់ផែនាដើមឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧

ធ្យូងជាង២៨ពាន់តោនបានមកដល់កំពង់ផែនាដើមឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧ - ảnh 1
ធ្យូងជាង២៨ពាន់តោនបានមកដល់កំពង់ផែនាដើមឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៨មករា នៅកំពង់ផែ Cam Pha (ខេត្ត Quang Ninh) សម្ព័ន្ធក្រុម
ហ៊ុនធ្យូងរ៉ែវៀតណាមបានទទួលនាវាដើមដំបូងដឹកជញ្ជូនលធ្យូងចំនួនជាង​២៨ពាន់
តោន។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Dang Thanh Hai អគ្គនាយក​សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុនធ្យូង-រ៉ែ
វៀតណាម TKV បានអះអាងថា៖ សកម្មភាពនេះបាន​ចាប់ផ្តើមអោយឆ្នាំផលិតកម្ម
មួយប្រកបដោយជោគជ័យ សម្រេចផែនការ​ផលិតកម្ម និងធ្វើអាជីវកម្ម ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ