ធ្វើឡើងមូលដ្ឋានគត្តិយុត្តិសំរាប់ការបណ្តុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍របរកែសម្ភស្ស

(VOVWORLD) - ការធ្វើឡើងមូលដ្ឋានគត្តិយុត្តិសំរាប់ការបណ្តុះបណ្ដាលនិង អភិវឌ្ឍន៍របរកែសមួស្សនៅវៀតណាមពីបទពិសោធន៍របស់ជប៉ុន» ជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២១ មិនានៅទីក្រុងហាណូយ។ 

ធ្វើឡើងមូលដ្ឋានគត្តិយុត្តិសំរាប់ការបណ្តុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍របរកែសម្ភស្ស - ảnh 1 ធ្វើឡើងមូលដ្ឋានគត្តិយុត្តិសំរាប់ការបណ្តុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍របរកែសម្ភស្ស

(VOVworld) – «ការធ្វើឡើងមូលដ្ឋានគត្តិយុត្តិសំរាប់ការបណ្តុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍របរកែសមួស្សនៅវៀតណាមពីបទពិសោធន៍របស់ជប៉ុន» ជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២១ មិនានៅទីក្រុងហាណូយ។ នៅសិក្ខាសាលាបណ្ដាអ្នកជំនាញការលើវិស័យថែសម្ភស្សបានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីការកំណត់គត្តិយុត្តិចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រធ្វើការក៏ដូចជាការកំណត់បទដ្ឋានអំពីអនាម័យរួមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រភេទ សេវាកម្មនេះនៅវៀតណាម។ តំណាងអង្គការពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន (JETRO) នៅវៀតណាម លោក Hironobu Kitagawa បានឲ្យដឹងថា៖ ជប៉ុនមានបទពិសោធ ន៍ក្នុងការកសាងគោលនយោបាយសង្គមលើវិស័យថែសមួស្សន។ កិច្ចសហប្រតិ បត្តិការរវាងវៀតណាមនិងជប៉ុនដើម្បីនាំចេញការកំណត់ក្នុងផ្នែកថែសមួស្សជា ការផ្តើមគំនិតរបស់ JETRO។ អង្គការនេះមានគោលបំណងថា៖ វៀតណាមនឹង កសាងមូលដ្ឋានគត្តិយុត្តិសំរាប់ផ្នែកថែសម្ភស្សព្រមទាំង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងវៀតណាមនិងជប៉ុនលើវិស័យនេះនឹងទទួលប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ