នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសារចរស្ដីអំពីការទប់តល់នឹងជាតិប្រៃជ្រាបចូលវាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសារចរស្ដីអំពីការទប់តល់នឹងជាតិប្រៃជ្រាបចូលវាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសារចរស្ដីអំពីការទប់តល់នឹងជាតិប្រៃជ្រាបចូលវាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long

(VOV)_នាថ្ងៃទី១២មិនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញ​សា
រាចរស្ដីអំពីការអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានា ដើម្បីទប់ទល់នឹង​ជាតិប្រៃជ្រាប​ចូលតំ
បន់វាលសណ្តរទន្លេ Cuu Long ។ តាមនោះ បានស្នើអោយប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ
ប្រជាជនគ្រប់ខេត្ត ទីក្រុង នៅតំបន់ទន្លេ Cuu Long ប្រមូលផ្តុំ​ធានាជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជាជន។ អនុវត្តដំណោះស្រាយចាំបាច់នានា ​សមស្របជាមួយលក្ខណហ
របស់តំបន់និមួយៗ ដើម្បីម្ចាស់ការទប់ទល់នឹង​ជាតិប្រៃជ្រាបចូលក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ