នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងចូលរួមផ្សារណាត់ពិពណ៍អាស៊ាន-ចិន។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងចូលរួមផ្សារណាត់ពិពណ៍អាស៊ាន-ចិន។ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung (vietnamplus.vn)        VOV-ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល​
វៀត​ណាមលោក Nguyen Tan Dung នឹងអញ្ជើញចូលរួមផ្សារណាត់​ពិពណ៍​អាស៊ាន​-ចិននិងសន្និសីទកំពូលវិនិយោគ-ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-ចិនលើកទី១០នៅ​ទីក្រុង
Nan Ning ដំបន់ស្វ័យត្នជនជាតិ Choang Guangxi ចិន។​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​ពីរ​ពោល
ខាងលើបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ដល់ទី៣កញ្ញាឆ្នាំ​២០១៣៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ