បង្កើនការតភ្ជាប់ស្ថាប័នឯកទេសកិច្ចការបរទេសប្រជាជនជាមួយស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស


បង្កើនការតភ្ជាប់ស្ថាប័នឯកទេសកិច្ចការបរទេសប្រជាជនជាមួយស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
បង្កើនការតភ្ជាប់ស្ថាប័នឯកទេសកិច្ចការបរទេសប្រជាជនជាមួយស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅឯបរទេស (VNP)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី២៣មិថុនានៅក្រុងហាណូយ សម្ព័ន្ធបណ្ដាអង្គការមិត្តភាព
​វៀតណាមបានជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រធានស្ថាប័ន​ដំណាង
វៀតណាមនៅឯបរទេសអាណត្តិ២០១៥-២០១៨។ នៅទីនេះប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​បណ្ដា
អង្គការមិត្តភាពវៀតណាម Vu Xuan Hong បានជឿជាក់ថា ក្នុង​អាណត្តិបេសកកម្ម
នាពេលខាងមុខរបស់ខ្លួនបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រធានស្ថាប័ន​ដំណាងវៀតណាមនៅ
ឯបរទេសនឹងមានសកម្មភាពជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព​សហប្រតិបត្តិការរវាងវៀត
ណាមជាមួយប្រទេសនានា រួមចំណែកប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងកិច្ចការការទូត
និយាយរួម កិច្ចការបរទេសប្រជាជននិយាយ​ដោយ​ឡែក។ លោក Vu Xuan Hong
បានស្នើរបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រធានស្ថាប័ន​ដំណាង​វៀតណាមនៅឯបរទេសយក
ចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយសម្ព័ន្ធបណ្ដា​អង្គការមិត្តភាពវៀតណាមក្នុងកិច្ចការ
សន្តិភាពសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការប្រជាជននិងកិច្ចការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
បរទេសក៏ដូចជារួមចំណែកពង្រឹងបើក​ទូលាយបណ្ដាញមិត្តភក្តិអង្គការអន្តរជាតិ
គាំទ្រវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ