បង្កើនតភ្ជាប់គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនក្នុងអាស៊ាន


បង្កើនតភ្ជាប់គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនក្នុងអាស៊ាន - ảnh 1
បង្កើនតភ្ជាប់គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនក្នុងអាស៊ាន (Image: VNA)


(VOVworld) – នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung ទើប នឹងអនុម័តលើគំរោងការណ៍ “បង្កើនការតភ្ជាប់គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនក្នុងអាស៊ាន
ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ទិសដៅដល់ឆ្នាំ ២០៣០។ គោលដៅនៃគំរោងការណ៍នេះគឺសម្រេច ការអនុវត្តបណ្ដាកិច្ចសន្យារបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ានស្តីពីគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន ពង្រីកការតភ្ជាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ធានាផលប្រ យោធន៍របស់ប្រទេជាតិ លើកកំពស់ឋានៈនិងតួនាទីសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ របស់វៀតណាម ជាដើម។ ដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះ គំរោងការណ៍បាននាំចេញ
វិធានការចំនួន ៧ គឺ៖ បង្កើនការវិនិយោគចូលក្នុងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ សំដៅបំរើការតភ្ជាប់ ការតភ្ជាប់ដឹកញ្ជូនឆ្លងខ្សែព្រំដែន ការលើកកំពស់គុណភាពសេវ៉ា
កម្មដឹកជញ្ជូន​ ការជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្ស ។ល។៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ