បង្កើនប្រភពកម្លាំងសម្រាប់តំបន់ឆ្ងាយដាចស្រយាលតំបន់ជនជាតិភាគតិចក្នុងឆ្នាំ២០១៥

បង្កើនប្រភពកម្លាំងសម្រាប់តំបន់ឆ្ងាយដាចស្រយាលតំបន់ជនជាតិភាគតិចក្នុងឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
លោក Nguyen Xuan Phuc ថ្ឡែងមតិក្នុងសន្និសីទ
(រូបថតៈ chinnhphu.vn)


(VOVworld)- បង្កើនប្រភពកម្លាំងសម្រាប់តំបន់ឆ្ងាយដាចស្រយាល តំបន់ជនជាតិ
ភាគតិចក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc
បានសង្កត់ធ្ងន់ ដូច្នេះក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារជនជាតិ២០១៤ និងលាតត្រ
ដាងភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៥នៅទីក្រុងហាណូយនាថ្ងៃទី១៤មករា។ លោក Nguyen Xuan
Phuc បានវាយតម្លៃថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ក្រសួងផ្នែកនានា បានអនុវត្តល្អការងារជន ជាតិពីមជ្ឈឹមដល់តំបន់។ លោកបានស្នើថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រសួងផ្នែកនានា ត្រូវ ចាត់តាំងកម្មាភិបាលមានសមត្ថភាពទៅបំពេញការងារនិងត្រួតពិនិត្យការងារ នៅតំបន់ឆ្ងាយដាចស្រយាល តំបន់ជនជាតិភាគតិច។ លោក Nguyen Xuan Phuc
បានក្រើនរំលឹកថា៖

        “ត្រូវពង្រីកស្មារតីពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនៃជនជាតិនីមួយៗ ភូមិនីមួយៗ និង ជនម្នាក់ៗដើម្បីពង្រីកស្មារតីសាមគ្គី រួមជាមួយប្រភពកម្លាំងរដ្ឋដើម្បី​កាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រកសាងជនបទថ្មី”៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ