បណ្ដាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្តដំណើរការចលនាសម្លែងគាំទ្រក្នុងនាទីចុងក្រោយ


បណ្ដាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្តដំណើរការចលនាសម្លែងគាំទ្រក្នុងនាទីចុងក្រោយ - ảnh 1
បណ្ដាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្តដំណើរការចលនាសម្លែងគាំទ្រក្នុងនាទីចុងក្រោយ (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៦ វិច្ឆិកា អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកទាំងអស់នៅរដ្ឋ Florida
និងរដ្ឋ North Carolina បានបន្តទៅបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់។ លទ្ធផលនៃការ
 ស្ទង់មតិកំពុងឲ្យដឹងនូវការច្បាមជាប់ដ៏ជិតគ្នារវាងបេក្ខជនគណៈបក្សប្រជា
ធិបតេយ្យ លោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋ លោក
 Donald Trump។ តាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ Real Clear Politics បានឲ្យ
ដឹងថា៖ នៅរដ្ឋ Florida លោកស្រី Clinton កំពុងនាំមុខ ១%។ ក្នុងពេលនោះ នៅ
រដ្ឋ  North Carolina ថ្ងៃទី ៦ វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការ បោះឆ្នោតមុនកាល
កំណត់។ នាបច្ចុប្បន្ន បេក្ខជនទាំងពីររូបនេះកំពុងបង្កើន ចលនាស្វែងរក
សម្លែងគាំទ្រក្នុងនាទីចុងក្រោយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ