បណ្ដាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម

(VOV WORLD)_សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ទុកបំរុងជាតិ ជាខ្លឹមសារដែលបានពិភាក្សានៅ​សាលប្រជុំ របស់បណ្ដាសមាជិកសភា វៀតណាម នាថ្ងៃទី 11 មិថុនា។​ បណ្ដា​មតិ​សុទ្ធតែបាន ស្រុះចិត្តគំនិត ថា៖​ត្រូវការ​ចេញផ្សាយច្បាប់​ទុកបំរុងជាតិ​នេះ​យ៉ាងឆាប់ៗ ​សំដៅឆ្លើយតប់នឹងរាល់តម្រូវការបន្ទាន់ ចាំបាច់​អំពីការបង្ការ ​ប្រឆាំង ​និង​ជំនះ ពុះពារ លើផលវិបាករបស់គ្រោះធម្មជាតិ គ្រោះមហន្តរាយ…លៗ។ ​មតិ​មួយចំនួនបានចាត់
ទុកថា៖ កំរិតទុក​បំរុងជាតិសរុប នាបច្ចុប្បន្ន គឺ 0,38% GDP នៅ​ទាប បើប្រៀបទៅ នឹង ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោក។ ដើម្បី បង្កើនបណ្ដា​ប្រភពទុកបំរុងជាតិ ត្រូវបើកទូ
លាយ ក្របខ័ណ្ឌបញ្ជីរាយនាម បណ្ដាមុខទំនិញផ្ទុកបំរុងជាតិ និងសង្គមភាវូបនីយកម្ម
បញ្ហានេះ ។ លោក Ve Van Hoang សមាជិក​សភា​មណ្ឌលទីក្រុង Da Nang បានថ្លែងថា៖

 ​         “តាមខ្ញុំ ត្រូវការពិនិត្យមើល និងស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉តចត់ អំពី ការកំណត់ច្បាប់​ទុកបំរុងជាតិ ដែលបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីចូលរួម ​ស្ថិរភាពតំលៃ និងរួមចំណែក​ស្ថិរភាព
ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ ខ្ញុំគិតថា នេះគឺជាគោលដៅដ៏ពិបាក អនុវត្តបាន និងមាន​និន្នាការដើរ
ផ្ទុយទៅ​​នឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ខឿនសេដ្ឋកិច្ចតាមយន្តការទីផ្សារ។​ រីឯ បញ្ហាធានា
សុខុមាល ភាពសង្គម ជាភារកិច្ច និងជាផ្នែកដ៏ធំទូលាយ ទាក់ទិន​ដល់ផ្នែក វិស័យជា
ច្រើន។ ដូច្នេះ ខ្ញុំស្នើថា ត្រូវពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងសមស្រប។”

បណ្ដាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម - ảnh 1
សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវៀតណាម (http://haiphongcity.vn/)

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ