ប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រកួតគូរគំនូរស្ដីអំពីកោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេសស្រុកកំណើត

ប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រកួតគូរគំនូរស្ដីអំពីកោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេសស្រុកកំណើត - ảnh 1


(VOVworld) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសប្ដាហ៍វប្បធម៌ ទេសចរណ៍កោះសមុទ្រវៀតណាម-ហា
ណូយឆ្នាំ២០១៤ នាយប់ថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រ
គល់រង្វាន់នៃការប្រកួតគូរគំនូរ និងកម្មវិធីសិល្បៈដោយប្រធានបទ យុវវ័យវៀតណាម
ចំពោះកោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេសស្រុកកំណើត។ការប្រកួតគូគំនូរលើកនេះ
ទទួលបានវណ្ណកម្មចំនួន៤០០របស់សិស្សានុសិស្សនិងនិសិត្សនៅភូមិភាគទីក្រុង
ហាណូយ។គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់រង្វាន់សំរាប់វណ្ណកម្មឆ្នើមបំផុតចំនួន៣២៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ