ប្រគល់អាហារូបករណ៍”ផ្តល់កម្លាំងទៅសាលារៀន”សំរាប់និស្សិតថ្មីនៅខេត្តទីក្រុងចំនួន១៩នៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញា នៅខេត្ត Thai Binh (ភាគខាងជើងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍”ផ្តល់កម្លាំងទៅសាលារៀន”សំរាប់និស្សិតថ្មីចំនួន ២៦៤នាក់
ប្រគល់អាហារូបករណ៍”ផ្តល់កម្លាំងទៅសាលារៀន”សំរាប់និស្សិតថ្មីនៅខេត្តទីក្រុងចំនួន១៩នៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 1

ប្រគល់អាហារូបករណ៍”ផ្តល់កម្លាំងទៅសាលារៀន”សំរាប់និស្សិតថ្មីនៅខេត្តទីក្រុងចំនួន១៩នៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម

នាយប់ថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញា នៅខេត្ត Thai Binh (ភាគខាងជើងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍”ផ្តល់កម្លាំងទៅសាលារៀន”សំរាប់និស្សិតថ្មីចំនួន ២៦៤នាក់ បានជំនះពុះពារលើការលំបាក នៅខេត្តទីក្រុងចំនួន១៩នៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម។ នៅទីនេះ គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់អាហារូបករណ៍ពិសេសចំនួន១០ចំណែក ដោយមានតំលៃ ១០លានដុង/ចំណែក និង២៥៤ចំណែក ដោយមានតំលៃ៧លានដុង/ចំណែក សំរាប់និស្សិតថ្មី ដោយមានតំលៃសរុបជិត១,៩ពាន់លានដុង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ