ប្រទេសបាល់ទិកទាំងបីត្រូវបានប្រគល់បទបញ្ញត្តិក្លាយទៅជាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើង

(VOVworld) - អ.ស.បនាថ្ងៃទី​៨ មករា បានប្រគល់បទបញ្ញត្តិក្លាយទៅជា
ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងសំរាប់ប្រទេសទាំងបីនៅតំបន់បាល់ទិករួមមាន Estonia Latvia
និង Litva។ដោយសេចក្ដីសំរេចនេះ ប្រទេសទាំងបីនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការពី
ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតក្លាយទៅជាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ