ប្រទេស EU នានាឯកភាពគោលជំហរម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះអង់គ្លេស


ប្រទេស EU នានាឯកភាពគោលជំហរម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះអង់គ្លេស - ảnh 1
ប្រទេស EU នានាឯកភាពគោលជំហរម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះអង់គ្លេស (VNA)

(VOVworld) – ប្រធានាធិបតីប្តូរវេនសហភាបអឺរ៉ុប (EU) នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រទេស Malta លោក Joseph Muscat បានអះអាងនូវការឯកភាពនិង
សាមគ្គីភាពក្នុង ទស្សនៈវិស័យរបស់ EU ចំពោះការចាកចេញពី EU របស់
អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit។ សារច្បាស់លាស់ដែលប្រទេស EU ទាំង ២៧ បាន
ផ្ញើដល់អង់គ្លេសគឺ៖ ដំណើរការចរចារគ្មានការសម្រុះសម្រួលដោយមិនអើ
ពើដល់ទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃក្រោយរវាងអង់គ្លេសនិង EU។ ប្រការមួយដែល
មជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំ EU បានឯកភាពគឺ៖ អង់គ្លេស នឹងមិនទទួលបាន
ឋានៈល្អដូចបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីចាកចេញពី EU។ ទស្សនៈម៉ឹង ម៉ាត់ចំពោះ
អង់គ្លេសត្រូវបានផ្តោតជាលក្ខណៈបើកចំហរក្នុងរាល់សេចក្តីប្រកាសនា
ពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេស EU ទាំងអស់ ក្នុងកាលៈទេសៈ ពេលវេលាដែល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May អនុវត្ត មាត្រាទី ៥០
 នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង  Lisbon កំពុងជិតមកដល់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ