ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសាវនកម្មរដ្ឋ


ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសាវនកម្មរដ្ឋ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសាវនកម្មរដ្ឋ (VOV)

(VOVworld) – ក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសាវនកម្មរដ្ឋ នាថ្ងៃទី ១៣ មេសា
 ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ស្ថាប័ន
 សាវនកម្មរដ្ឋគឺជាមធ្យោបាយសំខាន់ដើម្បីរកឃើញសញ្ញានៃអំពើពុករលួយ
ទង្វើ រំលោភទៅលើច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រើប្រាស់ប្រភពធនធាន
របស់រដ្ឋ ដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ លោកប្រធានរដ្ឋ Tran Dai Quang បានស្នើឲ្យ
 ថ្នាក់ដឹកនាំជួរកម្មាភិបាលនៃស្ថាប័នសាវនកម្មរដ្ឋម្ចាស់ការទប់ស្កាត់និងដោះ
ស្រាយទង្វើរំលោភព្រមទាំងធ្វើសាវនកម្មវិស័យដែលងាយកើតមានឡើងអំពើ
ពុករលួយ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ស្ថាប័នសាវនកម្មរដ្ឋគប្បីសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
ស្ថាប័នទាក់ទិននានាក្នុងការងារសាវនកម្មរួមចំណែកសកម្មនិងជាក់ស្តែង
ចូលក្នុងកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីកសាងប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ