ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបញ្ជាណែនាំកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌មជ្ឈឹម

(VOV)_នាថ្ងៃទី៣០មករា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការបញ្ជាណែនាំកំណែ
ទម្រង់យុត្តិធម៌មជ្ឈឹម​បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៨ ពិភាក្សា ​និងផ្តល់មតិចំពោះ៖
របាយការណ៍ស្ដី​ពីខ្លឹមសារជាសារវ័ន្ត១ចំនួននៃការធ្វើ​វិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែម
មាត្រមួយចំនួននៃក្រមច្បាប់ព្រហ្មទ័ណ្ឌ …លៗ។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក 
Truong Tan Sang និងជាប្រធានគណៈកម្មការបញ្ជាណែនាំកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌
មជ្ឈឹម​ បានធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជុំ​លើកនេះ។

          ថ្លែងមតីនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋ លោក Truong Tan Sang បានវាយ​តំលៃខ្ពស់ចំ
ពោះអង្គភាពនានាដែលបានរៀបចំគំរោងផែនការ ​។ 

លោកប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ គំរោងការណ៍ថ្ងៃនេះ​គឺ​សំ
ដៅធ្វើសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់វៀតណាម។ តាមនោះ សិទ្ធិមនុស្ស និង​សិទ្ធិប្រជាពល
រដ្ឋត្រូវបានធានា។ ពីនោះ បង្ហាញថា៖ប្រព័ន្ធច្បាប់វៀតណាមការពារសិទ្ធិមនុស្ស
 និងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ