ប្រធានរដ្ឋសភាជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅខ័ណ្ឌ Cai Rang ទីក្រុង Can Tho

(VOVWORLD) - ក្នុងកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសម័យប្រជុំលើកទី ៥ រដ្ឋសភា និតិកាលទី ១៤ រសៀលថ្ងៃទី ៣ ឧសភា នៅសង្កាត់ Tan Phu ខ័ណ្ឌCai Rang ទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត។ 
ប្រធានរដ្ឋសភាជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅខ័ណ្ឌ Cai Rang ទីក្រុង Can Tho  - ảnh 1 ប្រធានរដ្ឋសភាជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅខ័ណ្ឌ Cai Rang ទីក្រុង Can Tho 

ក្នុងកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសម័យប្រជុំលើកទី ៥ រដ្ឋសភា និតិកាលទី ១៤ រសៀលថ្ងៃទី ៣ ឧសភា នៅសង្កាត់ Tan Phu ខ័ណ្ឌCai Rang ទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត។ ក្នុងជំនួប បណ្ដាអ្នកបោះឆ្នោតផ្តោតទៅលើបញ្ហាសុវត្ថភាពល្បៀងអាហារ ការរៀបចំដីធ្លី ការងារថែទាំនិងការពារកុមានិងការងារបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ផ្លាស់ប្តូរជា មួយអ្នកបោះឆ្នោតអំពីការងារបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលកន្លងទៅ ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានអះអាងថា៖

«ដើម្បីបង្កើនការបង្កាប្រឆាំងពុករលួយ គណៈកម្មាធិការបណ្ជាណែនាំមាន ការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់។ ការរំលោភលើច្បាប់នឹងត្រូវបានពិន័យដោយដាច់ ខាត៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ