ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បានបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅ Hau Giang។

ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បានបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅ Hau Giang។ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh Hung ប្រធានគណៈកម្មាធិការ បញ្ជាបូកសរុបរយៈពេល៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១០ (radiovietnam.vn)        VOV-បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប៉ែកខាងលិចភាគខាងត្បូង​វៀត​
ណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧សីហា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh
Hung ប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាបូកសរុបរយៈពេល៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តី​សំរេច
ចិត្ត​មជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១០ អំពីកសិកម្មកសិករនិងជនបទបានធ្វើការជា​
មួយ​គណៈកម្មាធិការបក្សអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត Hau Giang។ ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទ
ប្រធាន​រដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ​ជោគជ័យ​របស់​សេចក្តី​សំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៧គឺជីវភាពរស់នៅខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជន​
ត្រូវបានសម្បូរធូធារ សុភមង្គល។ ខេត្ត Hau Giang ត្រូវពង្រីកឧត្តមភាពរបស់​ដំបន់ អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកសិករនិងជនបទទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត។ ប្រធាន​រដ្ឋ
សភាបានរំលឹកថា​ក្នុងការកសាងជនបទថ្មី ខេត្ត Hau Giang ត្រូវយកចិត្ត​ទុក​ដាក់​អភិវឌ្ឍន៍តាមទិសចីរភាព ជ្រើសរើសឧត្តមភាពដើម្បីអាទិភាពវិនិយោគ​អភិវឌ្ឍន៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ