ប្រព័ន្ធរណសិរ្សមាតុភូមិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ

ប្រព័ន្ធរណសិរ្សមាតុភូមិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទហ្វឹកហ្វឺន Online ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹមទី៤និងការចលនា “ប្រជាជនទាំងមូលសាមគ្គីកសាងជនបទថ្មី ទីក្រុងអរិយធម៌”

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៤មេសា គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម
 បានរៀបចំសន្និសីទហ្វឹកហ្វឺន Online ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់រណសិរ្ស
 មាតុភូមិវៀតណាមអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹមទី៤និងការចលនា “ប្រជាជន
 ទាំងមូលសាមគ្គីកសាងជនបទថ្មី ទីក្រុងអរិយធម៌” សម្រាប់កម្មាភិបាលរណសិរ្សមាតុ
 ភូមិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម ​
រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan បានចាត់ទុកថា៖

       “រណសិរ្សមាតុភូមិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានរៀបចំទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាជន របស់អង្គ
ការសមាជិក តាមរយៈសារព័ត៌មាន ដែលឆ្លុះបញ្ជាំងអំពីការធ្លាក់ចុះ សីលធម៌ សតិអារម្ម
ណ៍ក្នុងកម្មាភិបាល និងអំពីអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ” ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ