ប្រមូលផ្តុំថែទាំ ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលករ

ប្រមូលផ្តុំថែទាំ ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលករ - ảnh 1
ប្រមូលផ្តុំថែទាំ ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលករ

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៣មេសា សហភាពពលករទីក្រុងហូជីមិញ បានបើកកម្មវិធី””ខែកម្មករលើកទី ៩ និងខែធ្វើសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពពលកម្ម លើកទី១ ឆ្នាំ ​២០១៧ ដោយប្រធានបទ៖ ឆ្នាំដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកសហជីព។​ បណ្ដាសកម្មភាពប្រមូលផ្តុំទៅលើការថែទាំ ការពារសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ ត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់របស់សមាជិកសហជីព កម្មករនិងពលកររបស់ទីក្រុង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បានបង្ហាញតួនាទីរបស់អង្គការសហជីព រួមដំណើរដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍​ចីរភាព របស់សហគ្រាសនានាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ