ផ្នែកយុត្តិធម៍ត្រូវបន្តអនុវត្តល្អតួនាទីស្នូលក្នុងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣

ផ្នែកយុត្តិធម៍ត្រូវបន្តអនុវត្តល្អតួនាទីស្នូលក្នុងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣ - ảnh 1
ផ្នែកយុត្តិធម៍ត្រូវបន្តអនុវត្តល្អតួនាទីស្នូលក្នុងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣ (VOV)


        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥មករា ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទទូទាំងប្រទេសលាត​
ត្រដាងការងារយុត្តិធម៍ឆ្នាំ២០១៥​ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh
Hung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានរៀបចំអនុវត្តល្អដែរឬទេ ខឿន​នីតិកម្ម​
សង្គមនិយមរបស់វៀតណាមអាចច្បាមជាប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឬទេគឺចំណុះទៅ​
លើជួរកម្មាភិបាលធ្វើការងារនីតិបញ្ញត្តិ។​ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើរថា៖

        “ផ្នែកយុត្តិធម៍ត្រូវបន្តអនុវត្តល្អតួនាទីស្នូលក្នុងការលាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ
ក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ជាដើម។
ចលនាបញ្ញានៃផ្នែកទាំងមូលរួមចំណែកលើកកំពស់គុណភាពសុក្រិដ្ឋ​របប ចូលរួម
ស៊ីជំរៅនិងប្រសិទ្ធភាពទៅលើការសុក្រិដ្ឋគំរោងច្បាប់ក្នុងកម្មវិធី​កសាងច្បាប់ក្រិដ្ឋនៃ
រដ្ឋសភា៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ