ផែនការរៀបចំស្ថាប័នដំណាងសារព័ត៌មានវៀតណាមនៅឯបរទេស។

ផែនការរៀបចំស្ថាប័នដំណាងសារព័ត៌មានវៀតណាមនៅឯបរទេស។ - ảnh 1
ផែនការរៀបចំស្ថាប័នដំណាងសារព័ត៌មានវៀតណាមនៅឯបរទេស។ (nguyentandung.org)        VOV-នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានអនុម័តលើផែនការ​រៀបចំបណ្ដាញ់ដំណាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានវៀតណាម នៅឯបរទេសដល់ឆ្នាំ
២០២០។ តាមនោះគោលដៅដល់ឆ្នាំ២០១៥ ប្រទេសនិងដំបន់ដែនដីចំនួន៣២
មាន​ការិយាល័យដំណាងសារព័ត៌មានវៀតណាម។​ដល់ឆ្នាំ២០២០ ប្រទេសនិង
ដំបន់​ដែនដីចំនួន៣៤មានការិយាល័យដំណាងសារព័ត៌មានវៀតណាម។ តាម
ផែនការ បណ្ដាស្ថាប័នត្រូវបានបើកការិយាល័យដំណាងនៅឯបរទេសរួមមាន
ទីភ្នាក់ងារ​សារ​ព័ត៌មានវៀតណាម កាសែត​ Nhan Dan ទូរទស្សន៍វៀតណាម វិទ្យុ
សម្លេងវៀតណាមនិង​ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតផង។ ក្នុងនោះអង្គភាព
ស្នូលគឺទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មានវៀតណាម។ បណ្ដាការិយាល័យដំណាងបានផ្ដល់
អាទិភាពបើកនៅដំបន់​សំខាន់ ប្រទេសជិតខាង ប្រទេសអាស៊ានជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ