ផ្នែកសុខាភិបាលបន្តអនុវត្តព្រមៗគ្នារាល់ដំណោះស្រាយឆ្ពោះទៅការពេញចិត្តរបស់អ្នកជំងឺ

(VOVworld)-ឈានចូលឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តអនុវត្តរាល់ដំណោះ
 ស្រាយព្រមៗគ្នាដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលវៀតណាមឆ្ពោះទៅរក​
យុត្តិធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពចីរភាព។ ផ្នែកសុខាភិបាល ក៏បាន​
ដាក់ចេញគោលដៅលើកកំពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ​ថែទាំសុខភាពប្រជា
 ជន ឆ្ពោះទៅការពេញចិត្តរបស់អ្នកជំងឺ។លើសពីនេះទៅទៀត ក្រសួងសុខាភិបាល
 ក៏បានបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យចំនួន៥សំដៅវាយតម្លៃគុណភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យចំណុះ
 ក្រសួងសុខាភិបាលនិងកសាងផែនការកែលំអរគុណភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យ។​ក្រសួង
 សុខាភិបាលបន្តបំពេញបន្ថែមលើក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីគុណភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យតាម
បទដ្ឋានធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ