ផ្លាស់ប្តូរយន្តការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

(VOVWORLD) -រៀបចំឡើងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គភាពរដ្ឋនោះដែលជាគោលដៅចុងក្រោយគឺលើក កំពស់សមត្ថភាព ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពក្នុងការផ្គតផ្គង់សេវាសាធារណៈ។ 
ផ្លាស់ប្តូរយន្តការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គភាពរដ្ឋ - ảnh 1 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue

នោះជាការអះអាងរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue បន្ទាប់ពីបានផ្ទៀង ស្តាប់ក្រសួងគមនាគមន៍និង ដឹកជញ្ជូន ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួង ធនធាននិងបរិស្ថាន និងក្រសូងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរ យន្តការធ្វើសកម្មភាពរបស់បណ្តាអង្គភាពរដ្ឋ។ លោក Vuong Dinh Hue មានប្រ សាសន៍ថា៖

        “ឆ្ពោះទៅការពិនិត្យ រៀបចំឡើងវិញតាមទិសកាត់បន្ថយក្របខ័ណ្ឌ ដើម្បីធានា គោលដៅបង្កើនការផ្គតផ្គងសេវារដ្ឋ និងលើកកំពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈ។ ជាពិសេស ធានាឲ្យប្រជាជននិងសហគ្រាសទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយសេវាសាធារណ នានា”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ