ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌វៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេស

(VOVworld)-សំដៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌វៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេស សមាគមនិស្សិតវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College London (Vietsoc
UCL) នឹងរៀបចំពិធីបុណ្យវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦ (Vietfest 2016) នៅ ក្រុងឡុងនាថ្ងៃ
ទី១៤មិនាខាងមុខ។ Vietfest 2016 ជាព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំរបស់ Vietsoc 2016ក្នុងគោល
ដៅផ្សព្វផ្សាយសម្រស់ប្រពៃណីវប្បធម៌សិល្បៈ ម្ហូបអាហារនិងមនុស្សវៀតណាម ទៅដល់ប្រជាជនក្រុងឡុងនិយាយដោយឡែក និងព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេសនិ
យាយរួម។ តាមរយៈ Vietfest 2016 នេះ Vietsoc 2016 ចង់ផ្ញើរសារមួយទៅនិស្សិត
វៀតណាមកំពុងសិក្សាលើទូទាំង ពិភពលោកអំពីមោទនភាពដែលជាជនវៀត
ណាម និងមានមោទនភាពអំពី វប្បធម៌វៀតណាម។ Vietsoc UCL មានបំណងថា មិត្តទាំងអស់គ្នានឹងប្រឹងប្រែងសកម្មថែម ទៀតក្នុងការខំប្រឹងប្រែងឧទ្ទេសនាមរូប
ភាពនិងមនុស្សវៀតណាមទៅកាន់មិត្ត ភក្តិអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ