ពិធីបង្ហាញមុខក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់បៀវត្សរ៍

ពិធីបង្ហាញមុខក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់បៀវត្សរ៍ - ảnh 1
ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Vu Van Ninh (VOV)

          (VOV)_ថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីបង្ហាញមុខ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់បៀវត្សរ៍ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាមលោក Vu Van Ninh បានលើកច្បាស់ថា÷  ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ប្រាក់បៀ
វត្សរ៍ជារូប សណ្ឋានថ្មី អនុវត្តការងារ​ពិគ្រោះយោបល់អោយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្មី 
គោល នយោបាយបៀវត្ស តាមខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ សមស្របជាមួយដំណើការធ្វើ់
សមាហរណកម្ម សមដៅង្រីក​តួនាទីស្រុះចិត្តគំនិត រវាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ដំណាងរបស់
ប្រជា ពលករ និងដំណាងរបស់អ្នក ប្រើប្រាស់ពលករទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់
បៀវត្សរ៍ ​នៅស្រាវជ្រាវ   សំណូម  ពររដ្ឋាភិបាលអំពីកំរិតវៀវត្សអប្បរិមាណ​ចំពោះមុខរបរ
មួយចំនួន …។ល។  ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vu Van Ninh បានអោយដឹងថា÷

          “ បណ្ដាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់បៀវត្សរ៍ បានលើកកំពស់ស្មារតី ទទួលខុស ​ រួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាសមាជិក ស្ថាប័នដើម្បីរៀបចំសកម្ម ភាព​របស់
ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រាក់ជាតិបៀវត្សរ៍ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។  ចំពោះមុខ បណ្ដាសមាជិកក្រុម
ប្រឹក្សា​ជាតិប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវស្រាវជ្រាវ សំណូម ពររដ្ឋាភិបាលប្រកាស់នូវកំរិតប្រាក់បៀវត្ស​រ៍ ជាអប្បរិមាសំរាប់តំបន់និមួយៗ សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៤៕” 


   

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ